PODATELNA 7

Popis programu
Vlastnosti programu
Reference
Ceny

POPIS PROGRAMU

 
Program PODATELNA 7 je určen k vedení evidence písemností na podatelně. Řeší problematiku zpracování knižních fondů, včetně evidence čtenářů a výpůjček. Řeší problematiku evidence veškerých došlých písemností, jejich přidělení jednotlivým útvarům a referentům (zaměstnancům) k vyřízení, evidenci způsobu vyřízení a odeslání odpovědi adresátovi a konečně také uložení (skartaci) těchto písemností. Program byl vytvořen ve spolupráci s Moravským zemským archivem v Brně. Při jeho vývoji byly využity zkušenosti z vývoje a používání programu ARCHIV (evidence písemností v archivu a spisovně), a předchozí verze programu PODATELNA. Program pracuje pod operačními systémy WINDOWS.
 

Snadná instalace a intuitivní ovládání

Přehledná dokumentace

Skvělá cena

 
VLASTNOSTI PROGRAMU
 
 • vedení evidence podatelny v souladu se zákonem č. 499/1992 Sb. o archivnictví a spisové službě a vyhláškou č. 646/2004 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby
 • souběžné vedení evidence za více roků
 • zjednodušená práce s věcnými hledisky s možností jejich hierarchického uspořádání
 • třídění, vyhledávání a filtrování dle různých kritérií
 • ukládání oblíbených filtrů a hledání a vytváření záložek v evidenci
 • možnost evidence naskenovaných dokumentů (obrázky) pro každý záznam v evidenci podatelny
 • možnost evidence dokumentů (PDF, DOC, TXT, RTF, HTML,…) pro každý záznam v evidenci podatelny
 • sledování průběhu vyřizování podání
 • evidence předávání spisů
 • evidence výpůjček spisů s možností zasílání upomínek e-mailem
 • hromadná změna skartační lhůty
 • tisky seznamů evidovaných písemností
 • možnost upravovat veškeré tiskové sestavy dle požadavků uživatele
 • výstup tiskových sestav do formátů PDF, DOC, RTF, HTML, XML, JPG, GIF, BMP, TIFF a dalších
 • samostatná evidence adres organizací a osob a organizační struktury firmy
 • nastavení uživatelských rolí pro přístup k databázi
 • archivace pořízených datových souborů na záložní média (diskety)
 • možnost práce v počítačové síti (práce na více počítačích současně)
 • nově zpracovaný hypertextový manuál obsahující názorné ukázky včetně obrázků (rovněž dostupný ve formátu PDF)
 • možnost vedení více databází v jedné instalaci programu
 • jednoduchý export dat do Excelu a export do formátu XML
 • program je distribuován na CD